Maggie De Block et la loi

Maggie De Block et la loi 

Le 4 avril 2014 était votée la loi Muylle et consorts qui prévoit un cadre légal pour exercer la profession de psychothérapeute. Cette loi, fondée sur l’avis du Conseil supérieur d’hygiène, est le fruit de 15 ans de concertations entre les parlementaires des principaux partis (CD&V, PS, cdH, Sp.a, Ecolo-Groen, Open Vld, MR), les universités, les associations professionnelles et les intervenants du terrain.

Cette loi prévoit notamment que les psychothérapeutes aient non seulement une formation de base (psychologue clinicien, psychiatre,…) mais surtout une formation complémentaire spécifique à la psychothérapie d’une durée d’environ 4 ans dans une des quatre orientations indiquées par le Conseil supérieur d’hygiène. Ce gage de qualité pour les patients place la Belgique à l’avant-garde de l’Europe.

Alors que le Gouvernement actuel est chargé de mettre cette loi en application, il semble que la Ministre de la santé, Maggie De Block, veuille modifier la loi et son esprit.

 

Maggie De Block en de wet

De wet Muylle et c.s. (gestemd op 2015/04/04) bepaalt een wettelijk kader voor de uitoefening van het beroep van psychotherapeut.

Deze wet, gebaseerd op een advies van de Hoge Gezondheidsraad, is het resultaat van 15 jaar overleg tussen parlementairen van de belangrijkste politieke partijen (CD&V, PS, CDH, sp.a,Ecolo-GROEN, Open VLD,MR), universiteiten, federaties en erkende beroepsverenigingen evenals professionelen uit het werkveld.

Deze wet voorziet dat de psychotherapeuten niet alleen een basisvorming hebben ( klinische psychologie, psychiatrie.…) maar vooral ook een bijkomende specifieke opleiding in de psychotherapie van ongeveer 4 jaar en dat in één van de vier oriëntaties zoals vermeld door de Hoge Gezondheidsraad ( de psychoanalytische en psychodynamische, de gedrags- en cognitieve , de systeem- en familiaal en tenslotte de experiëntiële, persoonsgerichte en humanistisch georiënteerde psychotherapie). Met deze kwaliteitsgarantie voor patiënten, behoort België tot de koplopers in Europa.

De huidige Regering is belast met de uitvoering van deze wet en dat tegen september 2016. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil deze wet en de geest van deze wet wijzigen.